Hva påvirket befolkningsutviklingen i uthavnene?


En befolkningsutvikling har etter min mening to hovedområder med hver sine påvirkningsfaktorer.  Disse faktorene ligger på to nivåer.

-          Demografisk nivå

-          Menneskelig nivå

Jeg vil nå i det følgende gjennomgå begge disse områdene og hensynene man må ta til hver av dem.

Befolkningsutviklingsglasset (demografisk nivå):

For det første må vi ta hensyn til den demografiske utviklingen som vi kan måle ut fra folketellingene. Disse endringene bestemmes av fire faktorer:

-          Hvor mange blir født?

-          Hvor mange dør?

-          Hvor mange flytter inn?

-          Hvor mange flytter ut?

Ved en befolkningsendring kan faktisk samtlige faktorer være medvirkende. Eksempelvis kan man hypotetisk ved en befolkningsoppgang i en uthavn spore av det ikke bare fødes og flytter inn flere enn tidligere, men også at færre dør og flytter ut i samme periode.  Dette eksempelet er riktignok sjelden for uthavnene, men viser at samtlige faktorer kan styre utviklingen. En befolkning kan også øke uten at flere flytter inn eller fødes, så lenge antall døde og/eller utflyttere går holder seg lavere enn kombinasjonen fødte/innflyttere.

Befolkningsglasset viser de fire faktorene som påvirker befolkningsutviklingen.

Befolkningsglasset viser de fire faktorene som påvirker befolkningsutviklingen.

Kombinasjonsmulighetene er med andre ord mange, og ved befolkningsendringer må man ved hjelp av disse faktorene forsøke å spore opp hva som skyldes endringen, og deretter forklare hvorfor nettopp disse endringene skjer.

Scenario1: En plutselig oppgang i antall fødte kan bety at man nå så mer optimistisk på framtiden i uthavnen. Så kommer oppfølgingsspørsmålet: Hva skyldes i så fall denne nye optimismen?

Scenario 2: En oppdager en at en plutselig befolkningsnedgang hovedsakelig skyldes at færre flytter inn mens flere flytter ut. Hva skyldes denne endringen?

I tillegg til å se på den demografiske utviklingen er det imidlertid viktig å ta hensyn til de forholdene man levde under i uthavnene. Hvordan hadde man det? Hvilke muligheter hadde man til å livnære seg, og hva motiverte stadig flere av disse menneskene til å flytte ut?

Valgmuligheter og motivasjon (menneskelig nivå):

For det andre er det viktig å gå nærmere inn på menneskenes situasjon i uthavnene når vi vil undersøke hva som skyldes befolkningsutviklingen. Det er til syvende og sist disse som gjorde sine valg da de flyttet inn til uthavnen eller flyttet fra den. Disse valgene ble etter all sannsynlighet gjort innenfor et sett med muligheter og begrensninger.

Noe må ha lokket dem ut hit. Noe må ha gjort at enkelte valgte å bytte inntektsgrunnlaget fra sjøfart til fiske i Sæløer. Noe må til slutt ha medført at en rekke flyttet ut fra Sæløer etter 1960. Menneskene her var ikke dråper i en bekk som følger strømmen uten å kunne påvirke retningen. Disse menneskene hadde valgmuligheter og en motivasjon for å oppnå et godt liv. Hva dette gode livet innebar og hva som måtte til for å oppnå dette var forskjellig fra person til person. Men kombinasjonen av de valgmuligheter som eksisterte i uthavnen og hva som motiverte personen påvirket utviklingen.

En skisse av de fire faktorene som påvirket menneskenes valgmulighetene og motivasjon til å bli eller dra.

En skisse av de fire faktorene som påvirket menneskenes valgmulighetene og motivasjon til å bli eller dra.

Motivasjonen om å flytte ut tror jeg økte i tråd med at valgmulighetene ble redusert. Når valgene ikke lenger var tilgjengelige i uthavnen ble det stadig mer tungvint å leve her. Ved inngangen til det 20. århundre var valgmulighetene i uthavnene etter min mening gode nok for folk flest. Man klarte seg greit på de ressursene som fantes. Man tok arbeid lokal som fisker eller på skip. Omgangsskolen var det vanligste og få gikk videre, dermed var det heller ikke behov for å reise ut. Stedene hadde også egen butikk og andre tjenestetilbydere. Det meste kunne med andre ord ordnes lokalt, og man hadde dermed liten motivasjon for å flytte ut, så sant ikke det var andre forhold som lå bak. Mistrivsel, lite kunnskaper innenfor de aktuelle næringene, ikke tilgjengelig jord (strandsitter) osv.

Arbeidsmuligheter: I siste del av perioden min (mellom 1950 og 1970) endret disse forholdene seg kraftig. Man hadde ikke lenger samme muligheter til å ta arbeid innen sjøfarten. Fisket var godt, men det var begrensninger på hvor mange som kunne utnytte det. Det var også færre som kunne drive kombinasjonsbruk på samme måte som tidligere, og eneyrkesfiskere ble mer vanlig. Sammen med oppgangsperioden etter andre verdenskrig fulgte en velstandsøkning som trolig ble lagt merke til i uthavnene. Flere gikk nå bort fra de tradisjonelle yrkene, men dette medførte samtidig at man i større grad nå var avhengige av å pendle over lengre avstander. Arbeidsmulighetene gikk nå fra å være lokale til å bli eksterne.

Utdannelse: ble også viktigere og for å skaffe seg hovedarbeid utenom de tradisjonelle yrkene var ofte dette et krav. Dermed ble det mer vanlig at ungdommen dro ut av uthavnen, og ofte kom de ikke tilbake. Årsaken til dette ligger mest trolig i beleiligheten av å bo i nærheten av arbeidsstedet. Utdannelse skiftet dermed fra lokalt til å bli eksternt betinget.

Tilgjengelighet/Tilbud: På 1960 og 1970-tallet ble mange skoler lagt ned i uthavnene. Enkelte steder også butikkene. Med dette ble det stadig vanskeligere å fortsette å bo her ute. Nye generasjoner flyttet ut eller lot være å flytte tilbake nettopp av denne årsaken.

Inntekter: Det ble stadig vanskeligere å holde seg til naturalhusholdningen, og stadig flere gikk helt eller delvis over til pengehusholdningen. Inntektene var ofte bedre og mer stabile i faste jobber utenom de tradisjonelle yrkene i uthavnene. Disse jobbene var imidlertid sjelden tilgjengelig lokalt, og måtte som nevnt under arbeidsmuligheter oppsøkes eksternt.

I denne gjennomgangen har jeg gitt et kort og overforenklet bildet av utviklingen i uthavnene og hvordan motivasjonen har blitt styrt av valgmulighetene eller sådan mangel på dette. Når de lokale valgmulighetene ble redusert ble trolig mulighetene for bosetting utenfor uthavnen mer aktuelt.


Kommentarer er sperret.